lkml.org 
[lkml]   [2022]   [May]   [2]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Date
SubjectОферта за заем
Здравейте.

Това има за цел да информира широката общественост, че г-н Франк
Дейвид, частен заем от заемодател, отвори икономическа възможност за
тези, които се нуждаят от финансова помощ. Ние отпускаме заеми на
физически лица, фирми и фирми при ясни и разбираеми условия с лихва от
само 3%. свържете се с нас днес чрез имейл: (
frankdavidloanfirm3@gmail.com), за да можем да ви предоставим нашите
условия за заем.

ИНФОРМАЦИЯ към кредитополучателя

1) Име: ................................................ ....

2) Държава: .............................................. .

3) Адрес: .............................................. .

4) Пол: ................................................ .....

5) Семейно положение: ........................................

6) Професия: .................................................

7) Телефон: ................................................

8) Кандидатствали ли сте преди .................................

9) Месечен доход: ........................................

10) Необходима сума на заема: ...................................

11) Продължителност на заема: ..............................................

12) Цел на заема: ................................................

13) Религия: ................................................ .


За връзка: ( frankdavidloanfirm3@gmail.com ) whatsapp; +2347032909728


Благодаря,
Г-н Франк Дейвид
\
 
 \ /
  Last update: 2022-05-02 12:45    [W:0.025 / U:0.248 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site