lkml.org 
[lkml]   [2021]   [Jan]   [30]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Date
Subject
Hallo

Mitt navn er George Mike. Jeg er advokat av yrke. Jeg ønsker å tilby deg
den pårørende til klienten min. Du vil arve summen av ($ 8,5 millioner)
dollar klienten min etterlot seg i banken før han døde.

Min klient er statsborger i landet ditt som døde i en bilulykke med sin kone
og eneste sønn. Jeg vil være berettiget med 50% av det totale fondet
mens 50% vil
være for deg.
Ta kontakt med min private e-post her for mer informasjon:
georgemike7031@gmail.com

Takk på forhånd,
Mr. George Mike,

\
 
 \ /
  Last update: 2021-01-30 12:53    [W:0.019 / U:4.836 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site