lkml.org 
[lkml]   [2019]   [Aug]   [20]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectCsapat motiváció
Üdvözlöm! 

Ahogyan az üzleti gyakorlat mutatja, a nem anyagi juttatások sajnos nem a leghatékonyabb módjai annak, hogy növeljük az alkalmazottak motivációját vagy a munka iránti elköteleződésüket!

Az alkalmazottakkal szemben tanúsított lojalitás jelenleg a legnagyobb kihívás a vállalkozások számára országunkban.

Az foglalkoztatók rendelkezésre bocsájtanak, többek között, étkezési jegyeket, amelyek felhasználhatók bármilyen jellegű élelmiszer vásárlása esetén, valamint az internetes vásárlások alkalmával is.

El tudja érni nem csupán a jobban motviált dolgozói csapatot, de ugyanakkor adóbefizetését is csökkentheti!

Szeretne többet tudni a lehetőségről amely megoldásként szolgálhat Ön és kollégái számára?


Kapolcs Mátyás
Hungary Team Leader

\
 
 \ /
  Last update: 2019-08-20 10:31    [W:0.038 / U:15.108 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site