lkml.org 
[lkml]   [2019]   [Jul]   [28]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
SubjectGanjaran TM
Date
Telekom Malaysia Berhad
Level 51, North Wing, Menara TM,
Jalan Pantai Baru, 50672,
Kuala Lumpur,
WP Kuala Lumpur,
Malaysia.

Ganjaran TM.

Pihak Telekom Malaysia @Program Kemenangan yang telah diadakan pada 22 Julai
2019 di mana alamat email anda yang disertakan beraama Tiket Kemenangan
nombor 2 - 4 - 16 - 37 - 89 - 40 -85 dengan siri nombor 2268/02 telah
memenangi loteri kategori hadiah kedua khas keluarga Telekom Malaysia. Untuk
menuntut hadiah kemenangan ini anda dikehendaki menghubungi melalui e mail
Bahagian Tuntutan untuk tujuan pemerosesan dan pembayaran hadiah wang tunai
kepada anda.

Di sepanjang program Khas Keluarga Telekom yang telah diadakan di Ibupejabat
di Kuala Lumpur sejumlah Rm 270,000.00 (Ringgit Malaysia : Dua Ratus Tujoh
Puloh Ribu) telah dianugerahkan kepada anda oleh Telekom Malaysia Berhad
kepada anda dan keluarga anda sempena sambutsn 2019 ini.

Program ini turut dibiayai bersama oleh Toyota Malaysia dan Tenaga Nasional
sebagai pakej istimewa Telekom 2019 dan anda perlu memahami bahawa e mail ini
adalah 100% sah dan diiktiraf kerana program ini kebiasaannya diadakan sekali
dalam masa lima tahun.

Sila hubungi agen kami untuk menuntut hadiah ini :

EN. MOHD NOR BIN SAAD
Pengarah Bahagian Tuntutan
E-mail:tmb.bhd.kl@outlook.my

Untuk tujuan pemerosesan sila hubungi agen kami dengan maklumat-maklumat
berikut :

1). Nama Penuh
2). Umur
3). Pekerjaan
4). Telefon
5). Negeri / Bandar

Perlu diingatkan bahawa hadiah akhir tahun Telekom Malaysia Berhad 2019 ini
adalah diberikan khas kepada anda dan keluarga anda dan anda hendaklah
membuat tunttan ini sebelum 31 Ogos 2019.

Terima kasih.

Pn.Siti Nurliza Binti Che Abdullah
Pengurus Eksekutif
Anugerah Telekom Malaysia
Ibupejabat telekom Malaysia

\
 
 \ /
  Last update: 2019-07-28 11:43    [W:0.029 / U:3.240 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site