lkml.org 
[lkml]   [2019]   [Jul]   [28]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Date
SubjectSVAR SVÆRIGT
-- 
Jeg er Sheemakhawaja, en borger i Dubai. Jeg har vigtige oplysninger
til at diskutere med dig om en uopfordret fond med dit efternavn. Kom
tilbage til mig så hurtigt som muligt igennem

Tak skal du have,
Sheema

\
 
 \ /
  Last update: 2019-07-28 10:59    [W:0.021 / U:5.336 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site