lkml.org 
[lkml]   [2019]   [Jun]   [6]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Date
Subjecthello
Mijn naam is Eddy William. Ik ben van beroep advocaat. Ik wil je aanbieden
nabestaanden van mijn cliënt. Je ervaart de som van ($ 14,2 miljoen)
dollars die mijn cliënt voor zijn overlijden op de bank heeft achtergelaten.

Mijn klant is een burger van jouw land die stierf in auto-ongeluk met zijn vrouw
en alleen zoon. Ik krijg 50% van het totale fonds en 50% wel
voor jou zijn.

Neem hier voor meer informatie contact op met mijn privémail:
eddywilliam0002@gmail.com

Bij voorbaat hartelijk dank,
Eddy William,Hello

My name is Eddy William I am a lawyer by profession. I wish to offer you
the next of kin to my client. You will inherit the sum of ($14.2 Million)
dollars my client left in the bank before his death.

My client is a citizen of your country who died in auto crash with his wife
and only son. I will be entitled with 50% of the total fund while 50% will
be for you.

Please contact my private email here for more details:eddywilliam0002@gmail.com

Many thanks in advance,
Mr.Eddy William,

\
 
 \ /
  Last update: 2019-06-06 19:59    [W:0.035 / U:0.900 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site