lkml.org 
[lkml]   [2019]   [May]   [21]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectВеликденски бонуси
Уважаеми Господине/Госпожо,

Съвременната социална придобивка ваучери за храна, които могат да бъдат използвани в широка търговска мрежа от супермаркети и заведения за хранене в страната, е инструмент, който ефективно повишава ефикасността на персонала.

Това се потвърждава и от проучването на Световната здравна организация (СЗО), което показва, че служител, който получава доплащане за храна, е по-ефективен с 20%, а отсъствията му намаляват с 27%.

Изборът на нашите ваучери за храна като форма на социална придобивка е равнозначно не само на продуктивен и мотивиран екип за работодателя, но и финансово облекчение - стойността на изразходваните средства не се облага с данък.

Желаете ли да Ви предоставя повече информация относно ваучерите за храна за служители?


Радослав Добрев
Head of HR Benefit Team
www.myocard.eu

\
 
 \ /
  Last update: 2019-05-21 12:01    [W:0.058 / U:1.096 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site