lkml.org 
[lkml]   [2019]   [Mar]   [6]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectМотивиран персонал
Здравейте,

Ваучерите за храна се нареждат сред любимите социални придобивки на работещите хора и сред най-предпочитаните начини за стимулиране от работодателите. Те подобряват ефективността и производителността на Вашите служители.

Благодарение на ваучерите за храна реализирате спестявания – стойността на ваучерите не се облага с данъци и осигуровки до 60лв месечно за всеки работник, а в същото време мотивацията и покупателната способност на служителите нараства.

Ако проявявате интерес към възможностите за въвеждане на ваучери за храна във Вашата фирма и желаете по-подробна информация, изпратете ми съобщение.

Мартин Адамов
мениджър
www.best-dinner.eu

\
 
 \ /
  Last update: 2019-03-06 10:01    [W:0.028 / U:0.696 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site