lkml.org 
[lkml]   [2019]   [Mar]   [16]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
Patch in this message
/
Date
From
Subject[RFC PATCH spi] spi: spi-mem: stm32-qspi: stm32_qspi_pm_ops can be static

Fixes: 2e541b64ee52 ("spi: spi-mem: stm32-qspi: add suspend/resume support")
Signed-off-by: kbuild test robot <lkp@intel.com>
---
spi-stm32-qspi.c | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/drivers/spi/spi-stm32-qspi.c b/drivers/spi/spi-stm32-qspi.c
index 3e8ca10..7879a52 100644
--- a/drivers/spi/spi-stm32-qspi.c
+++ b/drivers/spi/spi-stm32-qspi.c
@@ -517,7 +517,7 @@ static int __maybe_unused stm32_qspi_resume(struct device *dev)
return 0;
}

-SIMPLE_DEV_PM_OPS(stm32_qspi_pm_ops, stm32_qspi_suspend, stm32_qspi_resume);
+static SIMPLE_DEV_PM_OPS(stm32_qspi_pm_ops, stm32_qspi_suspend, stm32_qspi_resume);

static const struct of_device_id stm32_qspi_match[] = {
{.compatible = "st,stm32f469-qspi"},
\
 
 \ /
  Last update: 2019-03-16 08:35    [W:0.133 / U:4.928 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site