lkml.org 
[lkml]   [2019]   [Mar]   [14]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectBéren kívüli juttatások
Üdvözlöm!

2019-től a legtöbb kiegészítő juttatás jövedelemként fog adózni (kivételt képez a SZÉP kártya).

Juttatási kártyáinknak köszönhetően könnyebben nyerhet meg új tehetségeket, könnyebben tarthatja meg dolgozóit, és növelheti motivációjukat.

Kártyáink tetszőleges célokra használhatók fel: élelmiszer vásárlásra, egészségügyi ellátásra, elektronikára, szállásra, oktatásra és egyéb célokra, illetve készpénzfelvétel is választható.

Szeretnék megismerni juttatás kártyáink felhasználási lehetőségeit a cégüknél?


László Péter
Product Manager
www.yourlunch.eu

\
 
 \ /
  Last update: 2019-03-14 10:11    [W:0.034 / U:0.712 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site