lkml.org 
[lkml]   [2019]   [Feb]   [27]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectTermészetbeni juttatások
Üdvözlöm!

Bár 2019 januárjától szinte minden béren kívüli juttatás jövedelemként fog adózni, a vállalatok több mint 55%-a meg kívánja tartani a dolgozói juttatások nettó összegét.

Juttatási kártyáink szinte az összes jelenleg használt béren kívüli juttatást lefedik, korlátlan felhasználással. Mindennapos költségek fedezhetők velük, például élelmiszer vásárlás, egészségügyi ellátás, ruházat, elektronika, üzemanyagköltség, közműdíj, illetve készpénzfelvételre is alkalmasak.

Ez az egyetlen olyan juttatási kártya Magyarországon, amelyet minden hazai POS terminál elfogad.

További információért kérem, keressen fel!


László Péter
Product Manager
www.maxbiz.eu

\
 
 \ /
  Last update: 2019-02-27 09:51    [W:0.028 / U:9.936 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site