lkml.org 
[lkml]   [2019]   [Dec]   [5]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
SubjectCash Gift/contant geschenk
From
Date
>
Date: Thu, 05 Dec 2019 06:43:25 +0300
Reply-To: lisarobinsonfundation@gmail.com

Gefeliciteerd, je bent gekozen voor mijn liefdadigheidsproject en krijgt nu een cash donatie van $1,2 miljoen dollar.

\
 
 \ /
  Last update: 2019-12-05 16:32    [W:0.039 / U:3.252 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site