lkml.org 
[lkml]   [2019]   [Oct]   [16]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Date
SubjectKedves
DO YOU SPEAK ENGLISH?
Kedves, én vagyok a Peace Maurice, nagyszerű lenne megismerni téged,
nagyon fontos és bizalmas ügyem van, amelyet meg szeretnék beszélni
veled, és válaszolnék még több beszélgetés céljából.
Üdvözlettel,
Béke.

\
 
 \ /
  Last update: 2019-10-16 20:48    [W:0.016 / U:0.644 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site