lkml.org 
[lkml]   [2019]   [Jan]   [29]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
SubjectUvazhayemyy pol'zovatel' Zimbra
Date
From
Uvazhayemyy pol'zovatel' Zimbra,

Vash adres elektronnoy pochty ne proshel protsess proverki / obnovleniya.
Ozhidayetsya, chto vladel'tsy akkauntov obnovyat svoi akkaunty v
techeniye 5 rabochikh dney posle polucheniya etogo uvedomleniya.
Nesoblyudeniye etogo uvedomleniya v techeniye ustanovlennogo vremeni
mozhet privesti k potere ikh schetov. Nazhmite zdes', chtoby obnovit'
svoy akkaunt.

https://www.emailmeform.com/builder/form/m04Ldfv34OXhu5YBea2

Mukesh Kumar Sinkha
Zimbra Verification IT Helpdesk
Copyright © 2019 Tekhnicheskaya
komanda Zimbra, Inc.

\
 
 \ /
  Last update: 2019-01-29 17:51    [W:0.042 / U:12.508 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site