lkml.org 
[lkml]   [2019]   [Jan]   [2]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectDolgozói juttatások
Üdvözlöm!

2019-től majdnem az összes kiegészítő juttatás jövedelemként fog adózni (kivéve a SZÉP kártyát).

Szeretném az Önök figyelmébe ajánlani juttatás kártyáinkat, melyek az új tehetségek megnyerésének és a dolgozók megtartásának és motiválásának versenyképes eszközei.

A SZÉP kártya megoldásaitól eltérően a mi kártyáinkat a munkavállaló tetszőleges célokra használhatja fel: élelmiszer vásárlásra, egészségügyi ellátásra, elektronikára, szállásra, oktatásra és egyéb célokra, vagy akár készpénzfelvételi lehetőséget is választhat.

Szeretnék megismerni juttatás kártyáink felhasználási lehetőségeit a cégüknél?


László Péter
Product Manager
www.your-benefits.eu

\
 
 \ /
  Last update: 2019-01-02 10:29    [W:0.041 / U:0.760 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site