lkml.org 
[lkml]   [2018]   [Sep]   [3]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Subjectfakturę nr 1801187796
Date
- - - -

Dzień dobry,
Informujemy, ze w naszym systemie zostala wystawiona faktura o numerze 1801187739.
Łączna kwota do zapłaty: 7493.47 PLN
Termin platności: 2018.09.07
Wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.
Pozdrawiam,
Paweł Więcek


Techno-Print

[unhandled content-type:application/octet-stream]
\
 
 \ /
  Last update: 2018-09-03 07:08    [W:0.062 / U:1.072 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site