lkml.org 
[lkml]   [2018]   [Aug]   [3]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
SubjectGratulujeme!!
From
Date
Byl jste udelil (a) 195 000,00 (jedna stovka a devadesát pet tisíc britských libra šterlinku) v probíhajícím Facebook výrocí propagace, pro nároky / dotaz e-mail vaše overení c. C-95002-3 na oddelení nároku na vyplacení vašeho vyhrál cena, e-mail: facebook_claimsdesk@outlook.com

\
 
 \ /
  Last update: 2018-08-03 16:21    [W:0.023 / U:0.944 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site