lkml.org 
[lkml]   [2018]   [Aug]   [3]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
SubjectZestawieni VAT08/ZUS08
Date
Witaj,

W imieniu Cordelia Finance przesyłam fakturę, jednocześnie prosząc o terminową płatność.
Oryginały dokumentów prześlemy pocztą tradycyjną.

Pozdrawiam,
Szymon Jakóbik

Madu S.C. Sp. z o.o.

[unhandled content-type:application/octet-stream]
\
 
 \ /
  Last update: 2018-08-03 05:03    [W:0.024 / U:21.072 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site