lkml.org 
[lkml]   [2018]   [Jul]   [29]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectHello Beautiful
Cześć Drogi, nazywam się Jack i szukam związku, w którym będę czuć się kochany po serii nieudanych związków.

Mam nadzieję, że byłbyś zainteresowany i moglibyśmy się lepiej poznać, jeśli nie masz nic przeciwko. Jestem otwarty na udzielanie odpowiedzi na pytania od ciebie, ponieważ uważam, że moje podejście jest trochę niewłaściwe. Mam nadzieję, że odezwę się od ciebie.

Jacek.

\
 
 \ /
  Last update: 2018-07-29 13:49    [W:0.024 / U:5.512 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site