lkml.org 
[lkml]   [2018]   [May]   [23]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
Subjectlening


Goede dag,

We zijn Funding Trusts Finance verstrekt leningen per postadvertentie. Wij bieden verschillende soorten leningen of projectleningen (korte en lange termijnleningen, persoonlijke leningen, leningen aan bedrijven enz.) Met een rentetarief van 3%. We verstrekken leningen aan mensen in nood, ongeacht hun locatie, geslacht, burgerlijke staat, opleiding of baan, maar moeten een legale manier van terugbetaling hebben. Onze leningen variëren tussen 5.000,00 tot 20.000.000,00 US Dollar of Euro of Pond met een maximale duur van 15 jaar. Als u geïnteresseerd bent in meer informatie, hebben we investeerders die geïnteresseerd zijn in het financieren van projecten van groot volume. De procedures zijn als volgt: -

1-De klant moet een korte samenvatting van het project verzenden. Dit moet het totale bedrag omvatten dat vereist is voor het project, geschat rendement op investering, terugbetalingsperiode van de lening, dit mag niet meer dan 20 jaar zijn

Neem contact met ons op: info@fundingtrustsfinance.com

INFORMATIE NODIG

Jullie namen:
Adres: ...........
Telefoon: ...........
Benodigde hoeveelheid: .......
Looptijd: ...............
Beroep: ...........
Maandelijks inkomensniveau: ......
Geslacht: ..............
Geboortedatum: .......
Staat: ...............
Land: .........
Doel: .........

"Miljoenen mensen in de wereld hebben een kredietprobleem van een of andere vorm. Je bent niet de enige. We hebben een hele reeks leningopties die kunnen helpen. Ontdek nu je opties!"

Met vriendelijke groet,
Ronny Hens,
E-mail: info@fundingtrustsfinance.com
WEBSITE: www.fundingtrustfinance.com

\
 
 \ /
  Last update: 2018-05-23 09:33    [W:0.037 / U:4.236 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site