lkml.org 
[lkml]   [2018]   [Mar]   [28]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
SubjectJeg venter på at høre fra dig
FromGod dag,

Jeg er Mr. Yuehan Pan, direktør for Bank of China
Jeg leder efter en leder / investeringspartner, der vil arbejde sammen med
mig for
en fælles virksomhed.

Kontakt mig i min private email for flere detaljer.
email (yuehanpan02@gmail.com)

Venter på at høre fra dig.

Tak skal du have,

Mr.Yuehan Pan`


\
 
 \ /
  Last update: 2018-03-28 09:10    [W:0.026 / U:12.824 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site