lkml.org 
[lkml]   [2018]   [Feb]   [5]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
Date
From
SubjectВітаю, ви вигра ли € 650,000.00

Вітаю, ви виграли € 650,000.00 в "Євро Мільйони" / Google
Рекламні щомісячні акції проводяться 1-го февраля 2018 року.
Зверніться до нашого претензійного агента за вказаною нижче інформацією електронною поштою: janosiklubos042@gmail.com

1. Повне ім'я: 2. Адреса:
3. Стать: 4. Вік:
5. Рід занять: 6. Телефон:

Роберт Автанділтайн
Інтернет-координатор
\
 
 \ /
  Last update: 2018-02-05 06:21    [W:0.082 / U:0.336 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site