lkml.org 
[lkml]   [2018]   [Feb]   [13]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Date
SubjectTeşekkürler
Merhaba tatlım, nasıl gittiğini merak ediyorum profilinden geçtim ve
ilgileniyorum, lütfen seninle tanışmak istiyorum, lütfen bana
e-postayla geri yaz

Teşekkürler
Michelle

\
 
 \ /
  Last update: 2018-02-13 16:36    [W:0.062 / U:0.276 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site