lkml.org 
[lkml]   [2017]   [Aug]   [7]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
SubjectRe: Odp:
From
Date
Witam,

W imieniu BSN Solutions chcemy wykorzystac te okazje do reklamowania naszej oferty kredytowej tym, którzy potrzebuja pilnej pomocy finansowej. Jestem doradca ds. Pozyczek dla BSN Solutions; I szukamy dobrych projektów dla organizacji; Poszukujacych sposobów rozszerzenia i przenoszenia naszych interesów za granica w nastepujacych sektorach: przemysl tekstylny, odziezowy / gazowy, bankowy, nieruchomosci, spekulacje i górnictwo, transport, sektor zdrowia i tytoniu, uslugi komunikacyjne, lesnictwo i rybolówstwo; W ten sposób kazdy sektor. Jestesmy gotowi finansowac projekty w kraju i poza jego granicami w formie "miekkiej pozyczki". Udzielamy pozyczek zarówno podmiotom korporacyjnym, jak i prywatnym z bardzo niska stopa procentowa w wysokosci 3,00% w skali roku. Terminy sa bardzo elastyczne i interesujace. Jesli jestes zainteresowany nasza oferta, skontaktuj sie z nami, aby uzyskac szczególowe informacje.

Z powazaniem,
Zarzadzanie.

--------------------------------------

Do you need an approved business and personal Loan/Funding at a maximum rate of 3% per Annum? Contact us today for more details if interested.

Thank you.
BSN SOLUTIONS LTD
Management.

\
 
 \ /
  Last update: 2017-08-07 09:38    [W:0.055 / U:2.340 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site