lkml.org 
[lkml]   [2017]   [Nov]   [3]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
From
Date
SubjectTercüme edilecek metinleriniz ha kkında
Sayın ilgili,Biz 20 yılı aşkın bir süredir internet üzerinden profesyonel olarak

TERCÜME HİZMETLERİ veren bir kuruluşuz. 2017 başında firmalara özel, sayfası 20 TL+KDV'lik bir kampanya hazırladık.Sadece İNGİLİZCE - TÜRKÇE ve TÜRKÇE - İNGİLİZCE çevirilerde geçerli olan ve kısa bir süre

devam edecek bu cazip fiyat avantajından yararlanmak için

lütfen bizi hemen şimdi arayınız veya bir e-posta gönderiniz. Diğer diller icin lütfen fiyat sorunuz.Not: 1 sayfa = 1000 karakter veya 160 kelimelik dünya standardı

esas alınmıştır. Teknik metinlerde %25 fark alınacaktır. Diğer diller için lütfen fiyat alınız.Saygılarımızla,Levent Türer,

Genel Koordinatör

Türer Çeviri Hizmetlerie-posta: info@turerceviri.com

web: www.turerceviri.com

Tel: 0232 364 24 62

Cep: 0536 359 81 13Bu e-mail size sadece bir defaya mahsus gönderilmiştir. Tekrar gönderilmeyecektir. Size rahatsızlık

verdiysek özürlerimizi sunarız...

\
 
 \ /
  Last update: 2017-11-04 00:46    [W:0.022 / U:4.036 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site