lkml.org 
[lkml]   [2014]   [Dec]   [29]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
SubjectDIKKAT;
From
Date
DIKKAT;

Posta kutunuz su 10.9GB çalisan yönetici tarafindan tanimlanan 5 GB depolama sinirini, asti, size posta kutusu posta yeniden onaylayana kadar yeni posta göndermek veya almak mümkün olmayabilir. Posta kutunuzu revalidate için lütfen asagidaki bilgileri gönderin:

adi:
Kullanici Adi:
sifre:
Parolayi Onaylayin:
E-posta:
Telefon:

Posta kutunuza revalidate yapamiyorsaniz, posta kutunuzdaki devre disi kalacak!

Verdigimiz rahatsizliktan dolayi özür dilerim.
Kontrol kodu: tr: 6524
Posta Teknik Destek © 2014

tesekkür ederim
Sistem Yöneticisi


\
 
 \ /
  Last update: 2014-12-29 13:20    [W:0.029 / U:1.332 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site