lkml.org 
[lkml]   [2014]   [Dec]   [20]   [last100]   RSS Feed
Views: [wrap][no wrap]   [headers]  [forward] 
 
Messages in this thread
/
SubjectVážený Webmail užívate ľa,
Date
From


--
Vážený Webmail užívateľa,

Vaša poštová schránka prekročila pridelený limit úložiska, ako je
stanovené správcom, nebudete môcť odosielať alebo prijímať nové pošty,
kým upgradu pridelenú kvótu.

Ak chcete aktualizovať kvótu, Prosím, kliknite tu

http://updattw22111.jigsy.com/

Ďakujeme vám za vašu očakávaný spoluprácu.

správca systému
Pre Webmail tím podpory


\
 
 \ /
  Last update: 2014-12-20 08:21    [W:0.025 / U:22.916 seconds]
©2003-2020 Jasper Spaans|hosted at Digital Ocean and TransIP|Read the blog|Advertise on this site